1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 • Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Patvirtinu užsakymą”.
 • Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.
 • Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą  “Technosell”, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas varnelę laukelyje „Su taisyklėmis sutinku“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu “Technosell”, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis. 
  “Technosell”, atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. Jūsų teisės

 • Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.
 • Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, bet ne veliau kaip iki 5 valandos  po paslaugos užsakymo apmokejima.

4. Jūs įsipareigojate

 • Jūs privalote užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys yra teisingi .
 • Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
 • Neparduoti trečiosioms šalims savo slaptažodžio. Jei praradote slaptažodį, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus, skyriuje e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

5. Mūsų teisės

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
 • Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame

 • Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Atlikti Jūsų užsakytas paslaugos, Jūsų nurodytu adresu (e-mail, SMS ir pan.) ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
 • Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums atlikti Jūsų užsakytos paslaugos, įsipareigojame grąžinti Jums sumokėtus pinigus, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

7. Prekių pristatymas

 • Prekes pristatome Mes i Jūsų nurodytu adresu (e-mail, SMS ir pan.)

8.  Paslaugu grąžinimas

 • Mes ar Mūsų atstovas nepriima paslaugu grąžinimui.

9. Atsakomybė

 • Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
 • Jūs atsakote už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
 • Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

 • Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų užsakymo metu pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate el.paštu, info@technosell.lt

11. Baigiamosios nuostatos

 • Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.